strona_glowna

Projekt innowacyjny

„Chemia – wiem, umiem, rozumiem”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III.  Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3  Poprawa jakości kształcenia

Nr Projektu WND-POKL.03.03.04-00-081/10

Nr umowy dofinansowania UDA-POKL.03.03.04-00-081/10-01


Projekt realizowany jest w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego [więcej].
Skierowany jest do uczniów (odbiorcy) i nauczycieli (użytkownicy) szkół ponadgimnazjalnych.
 
Celem głównym Projektu „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” jest 
zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia  [więcej].


PRODUKT FINALNY
Propozycja zasad funkcjonowania utworzonego na bazie uczelni wyższej (Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach)
Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP)
 oraz zasady jego współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie prowadzenia nauczania praktycznego z chemii.

Elementy składające się na produkt finalny

Koncepcja zasad funkcjonowania Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP) w oparciu o Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zasady funkcjonowania mają postać „Regulaminu Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego”, który wraz ze „Schematem organizacyjnym CCKP” stanowi załącznik do zarządzenia Rektora UPH w Siedlcach, w sprawie utworzenia CCKP oraz „Raportu w sprawie kosztów utworzenia i funkcjonowania Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego”.
Plik PDF Propozycja zasad współpracy CCKP (na bazie Instytutu Chemii UPH w Siedlcach) ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjalnymi w zakresie prowadzenia nauczania praktycznego z chemii

Dokument zawiera opis procedury nawiązywania współpracy ze szkołami oraz wzór umowy zawieranej między szkołą, a UPH w Siedlcach, określającej warunki korzystania przez uczniów i nauczycieli szkoły z usług CCKP oraz wzajemne obowiązki obydwu stron, wynikające z działalności w ramach CCKP.
Plik PDF

Katalogi zajęć praktycznych dla nowej podstawy programowej w formie skryptu zawierającego instrukcje do ćwiczeń pogrupowanych w bloki tematyczne, wykaz szkła, sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników koniecznych do wykonania eksperymentów w ramach danego bloku oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas zajęć w laboratorium CCKP (Regulamin pracowni chemicznej, przepisy BHP, informacje o substancjach niebezpiecznych). Katalogi przeznaczone są dla użytkowników (nauczycieli chemii) oraz personelu CCKP. Informacje zawarte w katalogach pozwalają nauczycielom dokonać wyboru bloku tematycznego, a także odpowiednio przygotować uczniów do zajęć w laboratorium. Dla personelu CCKP katalogi są źródłem informacji, w jaki sposób zorganizować zajęcia w laboratorium, aby uczniowie mogli przeprowadzić wszystkie doświadczenia przewidziane do realizacji w danym bloku tematycznymj.
Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy Plik PDF Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres rozszerzony Plik PDF Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Gimnazjum Plik PDF

Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych w postaci kart pracy dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy i rozszerzony oraz dla gimnazjum, w formie elektronicznej (format pdf i doc). Instrukcje przeznaczone dla ucznia (odbiorcy) mają formę kart pracy, które oprócz szczegółowego opisu wykonania doświadczenia (jeśli to konieczne, również w postaci graficznej) zawierają też miejsce na wpisanie obserwacji i wniosków z przeprowadzonego doświadczenia. Dzięki instrukcji w postaci karty pracy uczeń nie tylko może wykonać doświadczenie, ale też udokumentować jego przebieg. Forma, w jakiej zostały opracowane, umożliwia wydrukowanie wszystkich instrukcji zebranych we wszystkich blokach tematycznych, jak też drukowanie tylko tych bloków tematycznych, które zostały wybrane przez użytkownika (nauczyciela) do realizacji. Wersja pliku .doc pozwala na edycję karty pracy przez użytkownika, w celu dostosowania jej do własnych potrzeb (dodawania nowych poleceń, pytań, objaśnień).
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. (Karty pracy). Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy Plik doc
Plik PDF
Instrukcjedo  ćwiczeń laboratoryjnych. (Karty pracy). Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres rozszerzony Plik doc
Plik PDF
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. (Karty pracy). Gimnazjum Plik doc
Plik PDF
Instrukcja stosowania produktu finalnego Projektu Innowacyjnego
"Chemia – wiem, umiem, rozumiem"
Plik PDF
Prezentacja CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁACENIA PRAKTYCZNEGO Plik ppsx Plik pps